Algemene verhuur voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kledingverhuur

1. Toepasselijkheid
Deze algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door All in one feestjes met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde kleding tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: All in one feestjes Zoetermeer
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst kleding huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Kleding: Alle kleding en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, en de daarbij behorende losse accessoires. In de winkel van All in one Feestjes, Platinastraat 100e, 2718 RX ZOETERMEER.

3. Huurperiode
De kleding wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De kleding kan de dag voor de aanvangsdatum afgehaald worden na 15.00u, de kleding dient de dag na de einddatum teruggebracht te worden voor 12.00u of op maandag na 13.00u.

4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De reservering is pas definitief als de huurder de huurprijs volledig heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Niet alle afgebeelde accessoires zijn bij de prijs inbegrepen.

5. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft voor te huren kleding en daar vervolgens van wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.
Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert;

– tot 48u voor aanvang contract krijgt huurder 75% van het huurbedrag terug.

– binnen 48u voor aanvang contract krijgt de huurder 50% van het huurbedrag terug.

– op de dag dat de huurperiode ingaat wordt geen geld teruggegeven. Dit geldt ook voor niet afhalen zonder annulering.

6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen. Verhuurder zal tevens naar de contactgegevens vragen van huurder en hiermee een contract opmaken.

7. Afhaal
Wanneer de huurder de goederen komt afhalen, kan deze de kleding controleren. Bij akkoord van de kleding tekent de huurder hiervoor en wordt de borg voldaan, huurder kan dan de kleding meenemen.

8. Gebruik
De huurder zal de kleding uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de kleding op de juiste manier omgaan.

9. Retour
De kleding dient in goede staat maar ongewassen teruggebracht te worden. Eventuele schade wordt verrekend met de borg. Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, brand- en of Schoeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken.
Tevens wordt onder schade verstaan het niet compleet terugbrengen van de kostuums.
Bij te laat terugbrengen van de kleding geld een verschuldigde huur van 50% per dag. In geval van problemen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons tijdens de reguliere openingstijden.